bojanowski_plakat_2017_www

REGULAMIN 34 OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU

BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

I. Cel

– propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegu jako formy spędzenia wolnego

czasu na świeżym  powietrzu,

– popularyzacja biegów długodystansowych,

– promocja Gminy Piaski i Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,

II. Organizator

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” –  Grabonóg 63, 63-820 Piaski

Zarejestrowany w Księdze Ewidencyjnej Uczniowskich Klubów Sportowych, nr pozycji 15.

NIP: 696-17-12-621                                REGON: 411480677

– współorganizator – GOK w Piaskach

III. Patron Honorowy

– Wójt Gminy Piaski

IV. Termin i Miejsce

– 27 maja 2017r. (sobota) na obiektach sportowych przy Zespole Szkół  w Piaskach ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski

godz. 11⁰⁰  BIEG GŁÓWNY. Bieg rozgrywany będzie przy częściowo ograniczonym ruchu samochodowym.

godz. 13⁰⁰  dekoracje zwycięzców, wręczenie nagród.

V. Trasa

– Start i meta biegu – na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach ul. Drzęczewska 9, trasa lekko pofałdowana (10 km) drogami asfaltowymi gminy Piaski:

(Piaski – Drzęczewo 2 – Smogorzewo – Piaski) – trasa oznakowana.

– Trasa biegu atestowana.

– Na trasie przewidziano 2 punkty odżywcze, w miejscowości Smogorzewo i Piaski

na 5 i 7 km.

VI. Zgłoszenie i opłata startowa

Limit uczestników 400 !

Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wniosła właściwą opłatę startową. W momencie zgłoszenia i wpłaty startowego przez 400 osób lista startowa zostaje zamknięta.

– zgłoszenia elektronicznie przez stronę

www.bieg.piaski-wlkp.pl

http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-piaski oraz

www.maratonczykpomiarczasu.pl

Płatności za udział w imprezie należy dokonać podczas zgłoszenia za pomocą systemu Przelewy24.

Na liście startowej znajdą się osoby z uregulowaną płatnością za bieg. Tylko obecność na liście startowej uprawnia do odbioru pakietu startowego i udziału w biegu.

Terminy opłat:

– do dnia  31 marca – opłata wynosi 30 zł

– od dnia 1 do 30 kwietnia – opłata wynosi  35 zł

– od dnia 1 do 24 maja – opłata wynosi 40 zł

– w dniu imprezy 8³⁰ – 10¹⁵  w biurze zawodów – opłata startowa 50 zł

(tylko 20  zgłoszeń).

Opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

Odbiór pakietów startowych:

26.05.2017  (tj. w przeddzień biegu) w biurze zawodów na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Piaskach w godz. 18⁰⁰ – 20⁰⁰

27.05.2017 – w biurze zawodów na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Piaskach.

– wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w biurze zawodów w dniu biegu

w godzinach 8³⁰ – 10¹⁵ .  Podczas weryfikacji należy posiadać dokument tożsamości.

VII. Uczestnictwo

– w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

– zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

– dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku,

-Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu komórkowego, po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

– wyniki dla wszystkich dostępne będą na stronach:

www.bieg.piaski-wlkp.pl  i  www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki

VIII. Świadczenia organizatora

– każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip pomiarowy,

– na trasie biegu będą zlokalizowane 2 punkty odżywcze  po ok 5 i 7 km (woda)

– w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numer startowy, wodę podczas biegu i na mecie,

poczęstunek po biegu, medal okolicznościowy na mecie,

– uczestnicy mogą skorzystać z hali sportowej i obiektów ORLIK z zapleczem sanitarnym (organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w obiektach).

– na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

IX. Pomiar czasu

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu.

Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

Limit czasowy biegu wynosi 1godz. 30 minut, po tym czasie trasa zostaje zamknięta.

X. Klasyfikacja

W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja OPEN:  kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia).

Kobiety : K-20 (16-29) , K-30 (30-39), K- 40 (40-49), K-50 (50-59), K-60 +

Mężczyźni : M-20 (16-29), M-30 (30-39), M-40 (40-49), M-50 (50-59), M-60 +

Kategorie dodatkowe:

– Najlepszy z Ziemi Gostyńskiej

– Najlepszy z Gminy Piaski

– Najlepszy z ZSR w Grabonogu

– Najlepszy nauczyciel

– Najlepszy samorządowiec

– Niepełnosprawny

– Najlepszy z LZS

– Najstarszy zawodnik

– Najmłodszy zawodnik

– Wielokrotny uczestnik (minimum 25 udziałów)

XI. Nagrody

– miejsca I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary, dyplomy i nagrody        finansowe,

– miejsca I – III w klasyfikacjach wiekowych pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody finansowe,

– nagrody nie dublują się tzn. zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategorii wiekowej

– po dekoracji zwycięzców wręczenie nagród  niespodzianek,

Wysokość nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.

XII. Program imprezy

– 8³⁰  otwarcie biura zawodów,

– 10¹⁵  zamknięcie LISTY STARTOWEJ oraz  biura zawodów,

– 9⁰⁰  oficjalne otwarcie zawodów

– 9⁰⁵  Bieg dla Zdrowia – honorowa runda wokół stadionu wszystkich uczestników

– 9¹⁰  Bieg Przedszkolaków z przedszkoli Gminy Piaski

– 9²⁰  Mały Bieg (młodzież szkolna z ZS Gminy Piaski w ustalonych kategoriach)

– 11⁰⁰  BIEG GŁÓWNY

– 11¹⁵  Bieg Bez Barier

– 13⁰⁰ dekoracje i wręczenie nagród

ok. 14⁰⁰  zakończenie zawodów

XIII. Postanowienie końcowe

– podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego                   ( przód koszulki )

– zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników)

– uczestnicy mają obowiązek zachowania zasady fair – play podczas trwania biegu i na terenie biegu

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia  lub skradzione podczas imprezy

– w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

– uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości , że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,

Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC, organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności  cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegu

Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej

– organizator zastrzega sobie możliwość  zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest

powiadomić uczestników biegu przed startem,

– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania  się z regulaminem i zobowiązany jest do jego

przestrzegania,

– przyjęcie  nr startowego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu biegu,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w

porozumieniu z organizatorem,

Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin, można je składać do 30 minut po zakończeniu biegu.

Zwroty i reklamacje

– opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

– wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do

organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

– dodatkowe informacje: Dyrektor Biegu – Mirosław Ziemski tel: 603 695 846,

mail: miroslawziemski@wp.pl

Organizator

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

„GRABONÓG”

Grabonóg 63

63-820 Piaski