REGULAMIN
37 OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
im. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

I. Cel
– propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegu jako formy spędzenia wolnego
czasu na świeżym powietrzu,
– popularyzacja biegów długodystansowych,
– promocja Gminy Piaski i Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,
II. Organizator
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” – Grabonóg 63, 63-820 Piaski
Zarejestrowany w Księdze Ewidencyjnej Uczniowskich Klubów Sportowych, nr pozycji 15.
NIP: 696-17-12-621 REGON: 411480677
– współorganizator – GOK w Piaskach
III. Patron Honorowy
– Wójt Gminy Piaski
IV. Termin i Miejsce
– 30 maja 2020r. (sobota) na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski
godz. 11⁰⁰ BIEG GŁÓWNY. Bieg odbywać się będzie przy zamkniętym
ruchu samochodowym.
godz. 13⁰⁰ – dekoracje zwycięzców, wręczenie nagród.
V. Trasa
– Start i meta biegu – na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach
ul. Drzęczewska 9, trasa lekko pofałdowana (10 km) drogami asfaltowymi gminy Piaski:
(Piaski – Drzęczewo 2 – Smogorzewo – Piaski) – trasa oznakowana.
2
– Trasa biegu atestowana.
– Na trasie przewidziano 2 punkty odżywcze, w miejscowości Smogorzewo i Piaski
na 5 i 7 km.
– Przewidziana jest też kurtyna wodna w zależności od pogody.
VI. Zgłoszenie i opłata startowa
Limit uczestników 400 !
Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wniosła właściwą opłatę startową. W momencie zgłoszenia i wpłaty startowego przez 400 osób lista startowa zostaje zamknięta. Pełen pakiet startowy dla pierwszych 300 zgłoszonych zawodników.
– zgłoszenia elektronicznie przez stronę
www.bieg.piaski-wlkp.pl
www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-piaski/ oraz
www.maratonczykpomiarczasu.pl
Płatności za udział w imprezie należy dokonać podczas zgłoszenia za pomocą systemu Przelewy24.
Na liście startowej znajdą się osoby z uregulowaną płatnością za bieg. Tylko obecność na liście startowej uprawnia do odbioru pakietu startowego i udziału w biegu.
Terminy opłat:
– do dnia 31 marca – opłata wynosi 30 zł
– od dnia 1 do 30 kwietnia – opłata wynosi 35 zł
– od dnia 1 do 23 maja – opłata wynosi 40 zł
– w dniu imprezy 8³⁰ – 10¹⁵ w biurze zawodów – opłata startowa 50 zł
(tylko 20 zgłoszeń).
Opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
Odbiór pakietów startowych:
29.05.2020 – piątek – (tj. w przeddzień biegu) w biurze zawodów na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Piaskach w godz. 18⁰⁰ – 20⁰⁰
30.05.2020 – sobota– w biurze zawodów na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Piaskach.
– wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w biurze zawodów w dniu biegu
w godzinach 8³⁰ – 10¹⁵ . Podczas weryfikacji należy posiadać dokument tożsamości.
3
VII. Uczestnictwo
– w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
– zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
– dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku,
-Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu komórkowego, po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
– wyniki dla wszystkich dostępne będą na stronach:
www.bieg.piaski-wlkp.pl i www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki
VIII. Świadczenia organizatora
– każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip pomiarowy,
– na trasie biegu będą zlokalizowane 2 punkty odżywcze po ok 5 i 7 km (woda),
– w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numer startowy, wodę podczas biegu i na mecie,
poczęstunek po biegu, medal okolicznościowy na mecie,
– pełen pakiet startowy dla pierwszych 300 zgłoszonych zawodników,
– uczestnicy mogą skorzystać z hali sportowej i obiektów ORLIK z zapleczem sanitarnym (organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w obiektach).
– na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną oraz w upalny dzień na trasie kurtynę wodną.
IX. Pomiar czasu
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu.
Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
4
Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
Limit czasowy biegu wynosi 1godz. 30 minut, po tym czasie trasa zostaje zamknięta.
X. Klasyfikacja
W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja OPEN: kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia).
Kobiety : K-20 (16-29) , K-30 (30-39), K- 40 (40-49), K-50 (50-59), K-60 (60-69), K-70+
Mężczyźni : M-20 (16-29), M-30 (30-39), M-40 (40-49), M-50 (50-59), M-60 (60-69), M-70+
Kategorie dodatkowe:
– Najlepszy z Ziemi Gostyńskiej
– Najlepszy z Gminy Piaski
– Najlepszy z ZSR w Grabonogu
– Najlepszy nauczyciel
– Najlepszy samorządowiec
– Niepełnosprawny
– Najlepszy z LZS
– Najstarszy zawodnik
– Najmłodszy zawodnik
– Wielokrotny uczestnik (minimum 25 udziałów)
XI. Nagrody
– miejsca I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary, dyplomy i nagrody finansowe,
– miejsca I – III w klasyfikacjach wiekowych pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody finansowe,
– nagrody nie dublują się tzn. zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej oraz wiekowej nie będą nagrodzeni w kategoriach dodatkowych.
– po dekoracji zwycięzców losowanie nagród niespodzianek (również finansowe),
Wysokość nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.
5
XII. Program imprezy
– 8³⁰ otwarcie biura zawodów,
– 10¹⁵ zamknięcie LISTY STARTOWEJ oraz biura zawodów,
– 9⁰⁰ oficjalne otwarcie zawodów
– 9⁰⁵ Bieg dla Zdrowia – honorowa runda wokół stadionu wszystkich uczestników
– 9¹⁰ Bieg Przedszkolaków z przedszkoli Gminy Piaski
– 9²⁰ Mały Bieg (młodzież szkolna z ZS Gminy Piaski w ustalonych kategoriach)
– 10³⁰ Bieg Bez Barier
– 11⁰⁰ BIEG GŁÓWNY
– 13⁰⁰ dekoracje i wręczenie nagród
ok. 14⁰⁰ zakończenie zawodów
XIII. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” – Grabonóg 63, 63-820 Piaski oraz „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”). 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Organizatora: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” – Grabonóg 63, 63-820 Piaski oraz Administratora: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Organizatora: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” – Grabonóg 63, 63-820 Piaski oraz Administratora: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych
6
i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu. 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu). 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane. 8. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 17 maja 2020 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: zbyszek_klimanski@op.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 17 maja 2020). Koszt przepisania pakietu to 10 zł – pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.
XIV. Postanowienie końcowe
– podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego ( przód koszulki )
– zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników)
– uczestnicy mają obowiązek zachowania zasady fair – play podczas trwania biegu i na terenie biegu
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
– w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany
7
– uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości , że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC, organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej:
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest powiadomić uczestników biegu przed startem,
– Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
– Przyjęcie nr startowego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu biegu,
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
– W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin, można je składać do 30 minut po zakończeniu biegu.
Zwroty i reklamacje
– opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
– wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do
organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
– dodatkowe informacje: Dyrektor Biegu – Zbigniew Klimański tel.: 695 281 965,
mail: zbyszek_klimanski@op.pl
Sekretarz – Rafał Twardy tel.: 609 639 483
mail: r.twardy@grabonog.pl
Organizator:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„GRABONÓG”
Grabonóg 63
63-820 Piaski